วันที่ $now_date2"; ?>

|| || ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ||
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
 กิจกรรม มทร.พระนคร

การแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2552 
มทร.พระนคร จัดโครงการราชมงคลพระนคร ส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2552 โดยในเช้าที่ ศูนย์พระนครเหนือ จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ยังวัดวัดปากน้ำ จ.นนทบุรี ขณะเดียวกันศูนย์พณิชยการพระนคร นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) ปิดท้ายในช่วงบ่าย ณ ศูนย์เทเวศร์ โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาประกอบด้วย “รถแห่เทียน” ซึ่งมีต้นเทียนที่แกะสลักสวยงาม ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสัน และขบวนกลองยาวที่ให้ความครื้นเครงไปยัง วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร

หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2552 
เมื่อ วันที่ 1 กรกฏาคม 2552 รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ หอประชุม D-DALL ศูนย์เทเวศร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับการกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และประเพณี สำหรับเทียนจำนำพรรษาที่หล่อขึ้นมหาวิทยาลัยจะนำไปมอบให้แก่วัด วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี และวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง)

แถลงวิสัยทัศน์ สรรหา อธิการบดี มทร.พระนคร 
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร แสดงวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (พศ.2552-2556) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์

ร้องให้เด่น เล่นให้ฮากับ อาภาพร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ร่วมกับนิตยสาร STAR PICS จัดเสวนาในหัวข้อ ร้องให้เด่น เล่นให้ฮากับอาภาพร ในโครงการ STAR PICS ฟุตฟิต FOR FILM โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถคุณ อาภาพร นครสวรรค์ ศิลปินนักร้อง และดาราแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง “วงศ์คำเหลา” ร่วมเสวนาเกี่ยวกับบทบาทในงานด้านสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุม D-HALL ศูณย์เทเวศร์

Mr. & Miss RMUTP 
กองประชาสัมพันธ์ ร่วมกับแผนกวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มทร. พระนครจัดการประกวดมิสเตอร์และมิส RMUTP ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ได้ตัวแทนทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคนใหม่ เรียบร้อยแล้ว หลังจากได้เลือกเฟ้นนักศึกษาหนุ่มสาวที่บุคลิกดี มีความสามารถในโครงการการประกวด “Mr. & Miss. RMUTP 2009 ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mr. RMUTP 2009 ได้แก่ นายนายสิริศักดิ์ ยิ้มสีใส (การ์ด) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับรางวัลชนะเลิศ Miss. RMUTP 2009 ได้แก่ นางสาวเพ็ญทิพย์ กัลยากร (แน็ต) คณะบริหารธุรกิจ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-จีน
คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยอาชีพ และเทคโนโลยีหนานหนิง ร่วมเจรจาลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาไทย และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552

ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2552
ผศ.ฉัตรชัย เธียรหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทยประยุกต์ แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีพและเทคโนโลยีหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในกิจกรรมปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมอาภากร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552
รศ. ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมพิธี “ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552” ที่หอประชุม มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552โดยรศ.ดวงสุดา ได้ให้โอวาทนักศึกษากับนักศึกษาใหม่ จากนั้นได้มอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ได้รับยกย่องเป็นคนดีศรีราชมงคล และนักศึกษาเพชรราชมงคลรุ่นที่ 5 จำนวน 26 คน

มอบวุฒิบัตรโครงการ English Camp
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ English Camp Intensive English Program ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษและเป็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถาบันทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องอาภากร คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2552
รศ. ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.บุษรา สร้อยระย้า ผู้ช่วยอธิการบดีและ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กล่าวให้การต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหารของ มทร.พระนคร ผู้บริหารของคณะฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากนั้นอธิการบดีกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องเทคโนโลยีการศึกษา เมือวันที่ 30 พฤษภาคม 2552

มทร.พระนคร ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2552
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีนายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารมินิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ลงนามวิจัย "ประชาชื่น" 
ผศ.ฉัตรชัย เธียรหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” เพื่อให้มีเครือข่ายการวิจัยในการสร้างร่วมมือกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาสำหรับการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การวิจัยการทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกันและเผยแพร่ผลการวิจัย เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี2 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 52

วางพวงมาลาถวายสักการะวันอาภากร 
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงศิษย์เก่าร่วมใจกันประกอบพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวง เนื่องวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 19 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาภากร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พณิชยการพระนคร) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน ผู้เป็นเจ้าของวังและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจให้แก่ชาวพณิชยการพระนคร ซึ่งปัจจุบันเป็นคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

เตรียมผู้บริหารสร้างศักยภาพ ประจำปี 2552 
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกโดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้บริหารแห่งอนาคต มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความรู้และทักษะความชำนาญด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยได้รับเกียตริจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รศ.พินิต รตะนานุกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาไทย พร้อมด้วย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ บรรยายในเรื่องการพัฒนาสมรรถนะสากล

English Camp 
คณะวิทยากรจาก Columbia University และ Ball State University ร่วมประชุมหารือโครงการ English Camp ที่จัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ ใน ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2552

พัฒนาหลักสูตร สร้างนักศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรม 
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือโครงการเตรียมคนก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจบใหม่ ให้พร้อมทำงานในภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2552 ระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์

รางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี สาขานักประชาสัมพันธ์ดีเด่น 
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ผู้ช่วยอธิการบดี และผอ.กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร ) รับรางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี 2551 สาขานักประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากนายอำนาจ หมัดสดาย ประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ในงาน “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ประจำปี 2551 ที่โรงแรมรอยัล (รัตนโกสินทร์) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

โบว์ลิ่งการกุศล พัฒนา มทร.พระนคร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีและนายกสภา มทร.พระนคร เพื่อหารายได้สนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา และพัฒนาอาคารสถานที่ เอส เอฟ สไตรค์ โบว์ล ชั้น 6 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552

ลงนามความร่วมมือในงานมหกรรมรวมพลัง ร่วมใจ สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม 
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนครร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยส่งเสิรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสให้เป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมภายหลังพ้นโทษ ในโครงการ “มหกรรมรวมพลัง ร่วมใจ สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม” เพื่อเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 54 พรรษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ณ โรงอบรมแดน 2 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จ.ปทุมธานี

“เพชรราชมงคลพระนคร” โชว์ผลงาน 
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาอาทิ การรณรงค์โครงการขยะเพื่อน้อง โครงการพี่สอนน้อง มารยาทไทย การแสดงจากเพชรราชมงคลพระนครในชุด ระบำเทพบันเทิง การขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปิดท้ายด้วยการร่วมกันร้องเพลง “เพชรราชมงคลพระนคร” ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มื่อวันที่ 22 เมษายน 2552

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร 
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 เมษายน 2552 คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพฯ จากนั้นได้ถวายปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำรับพรจากพระสงฆ์ ตลอดจนถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร โดยการจัดงานในครั้งนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมอาหารต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี รวมถึงจัดตกแต่งดอกไม้ สถานที่ต่างๆภายในพิธีอีกด้วย

ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ "กลุ่มสตรีนางเลิ้งสร้างสรรค์" ประจำปี 2552 
ผศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ผู้ช่วยอธิการบดี และผอ.กองประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่จากคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2552 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและกลุ่มสตรีนางเลิ้งสร้างสรรค์ ภายในงานได้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส กลุ่มสตรีนางเลิ้งสร้างสรรค์ ในวันที่ 3 เมษายน 2552 ณ บริเวณโรงหนังเฉลิมธานี (นางเลิ้ง)

ฝึกวิชาชีพสู่ชุมชนแบบยั่งยืน 
ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ต้องการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนแบบยั่งยืน ในระดับท้องถิ่น โดยการทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น สร้างอาชีพและโอกาสอย่างเท่าเทียม ประชาชนจะมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ตามวิชาชีพของตน และพร้อมที่จะพัฒนาเข้าสู่การแข่งขันได้ จึงกำหนดนโยบายพัฒนา ประชาชน ในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ กล่าวคือต้องได้รับการอบรมเสริมเพิ่มความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพอย่างจริงจังเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และเพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพของตนเองและครอบครัว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดโครงการฝึกอบรมในวิชาชีพ 3 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรการ ปั้นตุ๊กตาจากกระดาษทิชชู หลักสูตรรัดมัดย้อม หลักสูตร แต่งเติมลวดลายบนเก้าอี้ตัวโปรด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552

ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดไทยในเมืองแมนเชสเตอร์ 
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีรัตนาราม เมือแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งยอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,254.50 บาท ในโอกาสนี้ มทร.พระนคร ได้นิมนต์พระมหาปกานนท์ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ มารับฉันเพล และรับถวายผ้าป่าจากมหาวิทยาลัย. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 นอกจากนี้พระมหาปกานนท์ ได้ปรารภธรรมเรื่อง การสร้างวัดไทยในต่างแดนด้วย ดังนั้นจึงอนุโมทนาบุญแด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านเทอญ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มทร.พระนครครั้งที่ 21 พุทธศักราช 2552 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครังที่ 22 พุทธศักราช 2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552

เยือน มทร.พระนคร หารือวิชาการ 
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Prof.Dr.Armin Zueger หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ จาก The School of Zurich University of Applied Sciences ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยร่วมเจรจา ความร่วมมือทางวิชาการเบื้องต้นเป็นการนำเสนอข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์

นักศึกษาจีนรุ่นแรกจากหนานหนิง รับประกาศนียบัตร 
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีพและเทคโนโลยีหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ได้แสดงความยินดีกับศึกษาทุกคนในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาสมความมุ่งหมาย ตนเชื่อว่านักศึกษาที่จบการศึกษาจากมทร.พระนคร จะนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯไปปรับใช้ในการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอย่างผู้รู้เท่าทันความเจริญแห่งโลกเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา จนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตด้วยความภาคภูมิใจและสง่างามต่อไป

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
สำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดโครงกาารพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานทุกด้านของมหาวิทยาลัยฯให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดให้มีการสัมนาภายในประเทศ ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1เดินทางในระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2552 ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ Nagoya Institute of Technology Noritke Co.,Ltd. และ HiroshimaUniversity ในขณะเดียวกันกลุ่มที่ 2 ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน.ในระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2552 ณ Toyota National College of Technology และ RitsumeikanUniversity การศึกษาดูงานในครั้งนี้นับว่าเป็นการนำแนวคิด หลักวิธีการดำเนินงาน รวมถึงวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นนั้นกลับมาพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แสดงความยินดีอธิการบดี สจพ. 
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นครนำโดย รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนครมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

ตุ้ย AF5 ศิษย์เก่ามทร.พระนคร ชวนรุ่นน้องสร้างความดี 
กองพัฒนานักศึกษานำองค์การนักศึกษาและนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้าร่วมการบันทึกเทปกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “รถโรงเรียน” ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนการทำความดีเพื่อสังคม โดยมี คุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร คุณวิทวัส สิงห์ลำพอง นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล (หมอโอ๊ค) และคุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (ท๊อป) เป็นผู้ดำเนินรายการ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบทช่อง 5 โดยพาแขกรับเชิญคือ คุณเกียรติกมล ล่าทา (ตุ้ย AF) ศิษย์เก่า มทร.พระนคร ไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนตามต่างจังหวัด และไปบูรณะซ่อมแซมสนามเด็กเล่น กิจกรรมการเล่นเกมส์ต่าง ๆ รวมถึงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

สร้างอาชีพรุ่นเยาว์หลากอาชีพ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ แก่นักเรียน และอาจารย์ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพวงกุญแจวัยใส หลักสูตรการจัดดอกไม้แทนใจ หลักสูตรกระเป๋าพอเพียง หลักสูตรกระเป๋าผ้าน่ารัก หลักสูตรการตกแต่งเสื้อยืดด้วยเศษผ้า หลักสูตร Heat fix stud Create T-shirt หลักสูตรการทำหมูยอ และ หลักสูตรเครื่องดื่มและไอศกรีม ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ ฝึกทักษะวิชาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปสร้างรายได้หรือประกอบเป็น อาชีพเสริมช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ในโอกาสต่อไป

มอบโล่ศูนย์สอบยอดเยี่ยม World Pec Ethics Cotest
สืบเนื่องจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ผู้ช่วยอธิการบดีและผอ.กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม เพื่อสันติภาพครั้งที่ ณ วัดสามพระยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสนใจใฝ่หาความรู้ในพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ได้มีนักศึกษา บุคลากร มทร.พระนครให้ความสนใจเข้าร่วมสอบเป็นจำนวนมากจากการอบรมธรรมะของชมรมคนรักษ์พระนครตามตัวชี้วัดเรื่องความร่วมมือกับภาคประชาชน ซึ่งการสอบดังกล่าวได้มีการจัดศูนย์สอบกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ โดยศูนย์สอบวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์สอบยอดเยี่ยม ในการนี้ชมรมคนรักษ์พระนครได้เชิญ ผศ.ยุทธภูมิในฐานะประธานสนามสอบมอบโล่ให้แด่พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา ในวันที่20 กุมภาพันธ์ 2552 ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ” ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2552 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ โดยมี รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พรระนครประธานในพิธี งานนี้นอกจากลูกศิษย์ และอาจารย์จะได้แสดงมุทิตาจิตต่อกันแล้ว ยังได้รับสาระความรู้จากการบรรยายพิเศษตลอดทั้งวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2551 ได้ทราบแนวทางในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน มีความรักและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยสืบไป

ราชมงคลพบสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 
นายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราชมงคลพระนครพบสถานประกอบการ” ครั้งที่ 3 ซึ่งร่วมกับบริษัทวัฏฏะ คลาสิฟายด์ส จำกัดในปีนี้มีสถานประกอบการเข้าร่วมให้ข้อมูล รับสมัครงานกว่า 50 แห่งจำนวน 600 อัตรา นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายกิจกรรม อาทิ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การทดสอบสุขภาพจิตการสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ การแนะแนวการศึกษา การอภิปรายและเสวนาพิเศษ ในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนชีวิตการทำงาน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ บริเวณอาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

กรมยุทธศึกษาทหาร เยี่ยมชม มทร.พระนคร
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด จากนั้นทางคณะกรมยุทธฯ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2282-9009 ถึง 15 ต่อ 6020-6023